fbpx

Statut

STATUT Niepublicznego Przedszkola Językowego „BUS”

na podstawie

 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Konwencji o Prawach Dziecka, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
 3. Prawa oświatowego, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i Zadania placówki

Rozdział III Organizacja placówki

Rozdział IV Organy placówki

Rozdział V Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników

Rozdział VI Prawa i obowiązki dziecka

Rozdział VII Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział VIII Zasady rekrutacji

Rozdział IX Budżet placówki

Rozdział X Dokumentacja placówki

Rozdział XI Postanowienia końcowe

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Placówka przyjmuje nazwę: Niepubliczne Przedszkole Językowe „BUS.

2. Typ placówki: przedszkole

3. Dyrektorem placówki jest Joanna Steblecka zamieszkała w Szczecinie, Szczecińska 2, 71-786 Szczecin

4, Administratorem danych osobowych pracowników, rodziców(prawnych opiekunów) i dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest dyrektor placówki

5. Przedszkole jest zlokalizowane przy ul. Szczecińska 2 ,71-786 Szczecin oraz Niemcewicza 40, 71-553 Szczecin

§ 2.

 

1. Praca opiekuńczo- wychowawcza w placówce jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu zawierającego podstawy programowe wychowania przedszkolnego, określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Rok edukacyjny w placówce rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku , a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

3. Godziny pracy placówki prowadzący dostosowuje do potrzeb rodziców (od 7:00 do 17:00).

 

4. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, respektując przepis o możliwości uczęszczania do placówki do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

5. Nadzór pedagogiczny nad placówka sprawuje Kurator Oświaty w Szczecinie

6. Placówka pracuje z programami zatwierdzonymi przez MEN.

 

 

Rozdział II Cel i zadania placówki

§ 3

 

Celem placówki jest:
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez współprace ze specjalistami tj logopeda, dietetyk, psycholog itp
2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki.

3. Stworzenie warunków dla dzieci alergicznych oraz o odmiennych upodobaniach żywieniowych (wegetarianie), czy religijnych

4. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci poprzez organizacje wykładów, indywidualnych spotkań oraz angażowanie rodziców w życie przedszkolne (pomoc przy uroczystościach typu Mikołajki, dzień Babci itp.)

5. Stwarzanie możliwości nawiązania stosunków społecznych poza środowiskiem rodzinnym. Organizowanie dni adaptacyjnych.

6. Organizowanie zabawy językiem niemieckim poprzez śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach, rymowankach w języku niemieckim.

7. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

 

§ 4

Zadaniem placówki jest:

1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
2. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno–kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń.
3. Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie.
4. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

5. Umożliwienie dziecku ciągłego kontaktu z językiem niemieckim poprzez codzienne utrwalanie zwrotów grzecznościowych, organizowanie spotkań polsko-niemieckich,

oraz możliwość przebywania wśród dzieci niemieckojęzycznych

 

Rozdział III Organizacja placówki

§ 5

 

Czas pracy placówki w ciągu roku obejmuje:
1. Cały rok szkolny z wyjątkiem okresu 24 grudnia, Świąt Bożego Narodzenia, Okresu Świąt Wielkanocnych i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Placówka pracuje w godzinach: od godziny 7:00 do godziny 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Placówka czynna jest przez cały rok, z przerwą wakacyjną nie dłuższą niż jeden miesiąc. Przerwa w pracy Przedszkola jest ustalana przez Dyrektora placówki

5. Czas pracy nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy.

6. W okresie wakacyjnym w placówce przeważają zajęcia rekreacyjno- wypoczynkowe.. Organizowane ąa wyprawy, wycieczki, które podkreślają wakacyjny okres.

 

 

§ 6

 

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
  Dyrektora w porozumieniu z nauczycielami, który uwzględnia wymagania zdrowia dzieci, higieny pracy oraz postulaty rodziców
 2. W ramach czesnego placówka oferuje:

– zabawy językiem niemieckim

-zabawy językiem angielskim

– zajęcia umuzykalniające

-zajęcia taneczne

-zajęcia sportowe

 

3. Na prośbę rodziców placówka może zwiększyć wachlarz zajęć za dodatkowa opłatą.

5. Placówka zapewnia 4 posiłki: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.

 

§ 7

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, uzdolnień, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, .
  2. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału nie powinna przekraczać

Szczecińska 2:

 1. Strefa I- 18 dzieci
 2. Strefa II – 21 dzieci (I Pietro bud 1)

Łącznie: 57

Niemcewicza 40:

 1. I strefa -22
 2. II strefa-22

Łącznie 44 dzieci

 

§ 8

 

Placówka może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych, stażu lub przyuczenia do zawodu

 

Rozdział IV Organy placówki

§ 9

 

1.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz organem prowadzącym placówkę

2. Nauczyciele są kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 10

 

Zadania dyrektora są następujące:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
3) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
4) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
5) opracowywanie wspólnie z nauczycielami programu rozwoju placówki i rocznych planów działań z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
8) przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
9) dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,
11) zarządzanie majątkiem placówki,
12) kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie pracowników oraz zwalnianie ich, wynagradzanie i premiowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,
13) opracowanie zakresu obowiązków pracowników,
14) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
15) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p poż,
16) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Rozdział V Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników

 

§ 11

 

1.W placówce zatrudnieni są nauczyciele, opiekunowie i pracownicy obsługi.

2. Liczba poszczególnych pracowników dostosowana będzie do ilości dzieci objętych opieką.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy Kodeksu Pracy.

 

§ 12

 

Nauczyciel ma prawo do:
1. tworzenia autorskich programów – za zgodą dyrektora,
2. decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
3. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, metodyków oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych

4. Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

 

 

§ 13

 

Zadania nauczyciela:

1.odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ,

2.tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności,

3.prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego , programu wychowania i nauczania,

4.współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną , zdrowotną i inną.

5.wytwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery , sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci

6.doskonalenie kwalifikacji zawodowych

7.przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój , pomoce dydaktyczne, utrzymanie w sali ładu i porządku

8. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami

9. utrzymywanie kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwoju dzieci,

b) ustalenie form pracy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

c) włączenie ich w działalność placówki do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego

10. Przestrzegania przepisów ochronie danych osobowych i procedur zarządzania danymi osobowymi w przedszkolu

 

§ 14

 

 

1. Zakres obowiązków pracowników obsługi określa osoba prowadząca placówkę

2.Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są na zasadach określonych przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

 

 

Rozdział VI Prawa i obowiązki dziecka

§ 15

 

Dzieci uczęszczające do placówki mają prawo do:
a) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo–dydaktycznego i opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym.
b) Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych.
c) Życzliwego, podmiotowego traktowania.
d) Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
e) Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.
f) Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych.
g)Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
h) Poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno–kulturalnej i technicznej.
i) Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
j) Respektowania jego naczelnej potrzeby — ZABAWY

 

§ 16

Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w:
a) Przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej.
b) Poszanowaniu odrębności każdego członka grupy, poznawaniu i poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy.
c) Przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości.
d) Uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach.
e) Pomaganiu młodszym i słabszym kolegom.
f) Przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno.

 

Rozdział VII Prawa i obowiązki rodziców

§ 17

Rodzice mają prawo do:
a) Uzgadniania kierunków i zakresu zadań realizowanych w placówce.
b) Znajomości zadań wynikających z planu pracy placówki i z miesięcznych planów pracy w danym oddziale oraz Programu Wychowania Przedszkolnego.
c) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego wychowania i rozwoju.
d) Stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych oraz opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznych.
e)Wyrażania swoich opinii o pracy placówki, służących podnoszeniu jakości tej pracy.
f) Wspierania placówki różnymi formami działalności

§ 18

 

Obowiązkiem rodziców jest:
a) Przestrzeganie zasad zawartych w umowie

b) Przyprowadzanie do placówki dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.
c) Zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w placówce.
d) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną.
e) Systematyczne współdziałanie z placówka w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.

 

Rozdział VIII Zasady rekrutacji

§ 19

 

1.Kryteria przyjęcia dziecka do placówki to:


a) kolejność zgłoszenia
b) podpisanie umowy przez rodziców, opiekunów prawnych.

 

2.Dziecko może być skreślone z listy placówki:

 

a) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych).
b) po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka, braku kontaktu z opiekunami prawnymi
c) z powodu niepłacenia czesnego za okres jednego miesiąca lub nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców, braku kontaktu z prawnymi opiekunami
d) gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w placówce.

3. W wyniku skreślenia dziecka z listy przedszkola rodzicom przysługuje odwołanie się w ciągu 14 dni:

a) do kuratora oświaty, jeżeli skreślenie dziecka miało podłoże pedagogiczne

b) do właściciela przedszkola

Rozdział IX Budżet placówki

§ 20

 

Źródłami finansującymi działanie placówki są:
1.Opłaty miesięczne rodziców tzw. partycypacja.
2.Dotacje z budżetu miasta Szczecin zgodnie z obowiązującymi
przepisami

3.Sponsoring od osób prawnych i fizycznych.

Rozdział X Dokumentacja placówki

§ 21

Dokumentacja działalności placówki dotycząca procesu opiekuńczo–wychowawczo dydaktycznego:

1.Plan pracy placówki

2. Plan nadzoru pedagogicznego

3. Miesięczne plany pracy grupy
4. Dzienniki zajęć.
5. Ramowy rozkład dnia

6.   Oświadczenia i zgody rodziców

7. Opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno – psychologicznej

8. .Książka sprawozdań powizytacyjnych.

9. Książka kontroli sanitarnej

Rozdział XI Postanowienia końcowe 

§ 22

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu

3. Statut może być zmieniony przez dyrektora. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom oraz rodzicom, nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie- na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej

4. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego

 

Szczecin, 01.09.2018

Joanna Steblecka